Dječji vrtić Stari Jankovci

Namjena zgrade : javna – dječji vrtić za dvije odgojne grupe ,sa pratećim sadržajimaZgrada je jednoetažna (P) Visina sljemena mjerena od kote postojećeg terena iznosi 765 cm .Svjetla visina prostorija mjerena od kote gotovog poda do stropa iznosi 300 cm .Glavni ulaz je sa južne strane .

Read More

Tenkodrom Benkovac

…kojom dominira hotel sa tri zvjezdice smještajnog kapaciteta 150 ležajeva sa pripadajućim sadržajima od konferencijske dvorane , muzejskog prostora , restorana i pomoćnih sadržaja , sa vanjskim športskim terenima raznih športova (tenisa ,nogometa,košarke,boćališta,vanjske tjelesne aktivnosti sa prostorom za postavljanje vojnog logora od šatora. U sklopu građevinske zone

Read More

Piškornica, Koprivnički Ivanec, Koprivnica

Sanacija odlagališta obuhvaća prostor drugog dijela građevine kako je to predviđeno izmjenama i dopunama glavnog projekta (studeni 2015.), ukupne površine cca 1,96 ha. U sklopu izvedenih radova na prvom dijelu građevine izgrađene su prve tri plohe za odlaganje otpada sa obodnim nasipima i razdjelnim nasipom između treće

Read More

Nikop Ambarine, Gradište

Izgradnja proizvodnog pogona na području gospodarske zone „Ambarine“ Gradište Program: proizvodno poslovna zgrada „Nikop“Status: NeizgrađenProjekt: 2007.Lokacija: GRADIŠTEObuhvat:Bruto površina:Tlocrtna površina:Klijent: OPĆINA GRADIŠTEAutor: CONCEPT d.o.o.Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a.,Vizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a.,3D: Marjan Pinter, d.i.g.

Read More

Mrtvačnica sr.laze

Na predmetnoj građevnoj čestici predviđa se građenje mrtvačnice. Mrtvačnica je prizemna građevina sastoji se od prostorije za odar, prostorije za svećenika, ostave, čajne kuhinje i sanitarnog čvora (m+ž) sa pretprostorom. Na ulazu u mrtvačnicu je natkriveni prostor koji se koristi za iznošenje odra.Ulaz u mrtvačnicu je sa

Read More

P.Š Mikluševci OŠ Čakovci

Stručni nadzor nad izgradnjom OŠ Čakovci, područna škola Mikluševci Naziv projekta: OSNOVNA ŠKOLA ČAKOVCIBroj projekta: 2005Program: javnaStatus: IzgrađenProjekt:Lokacija: MikluševciObuhvat:Bruto površina:Tlocrtna površina:Klijent: MINISTARSTVO OBNOVE I RAZVOJAAutor:Glavni nadzorni inženjer: Tihomir Maras, d.i.a.,

Read More

Grkokatolička crkva Vukovar

Sanacija ratom oštećenog sakralnog objekta grkokatoličke crkve Krista kralja u Vukovaru. Projekt je obuhvaćao snimak postojećeg stanja, projekt sanacije i stručni nadzor nad izvođenjem radova. Naziv projekta: GRKOKATOLIČKA CRKVA KRISTA KRALJABroj projekta:Program: javnaStatus: Izgrađen, projektProjekt: 2/2005Lokacija: Vukovark.č 2291/1 k.o. VukovarObuhvat:Bruto površina:Tlocrtna površina:Klijent: GRKOKATOLIČKA CRKVA KRISTA KRALJAAutor: CONCEPT

Read More

Boso Ivankovo

Novoprojektirano stanje je poslovni objekt- (diskont sa pizzerijom) sa mogućnošću ulaska na parcelu sa ulične strane kroz kolni ulaz u dvorišni dio i izgradnja parkirališta za kupce unutar katastarskih čestica i popločuje se betonskim opločnjacimaParkiralište izvan granica međe je postojeće i u uporabi je..Visina građevine iznosi prizemlje

Read More

Vinarija Mandićevac, Đakovo

Predmet projekta bila je poslovna zgrada, koja bi imala mogućnosti primanja i drugih mogućih namjena. Kroz turizam, sport i rekreaciju aktivirao bi se prostor koji živi cijele godine.Razrađene su dvije varijante projekta. Jedna tradicionalnija, koja kombinacijom stakla te fasadne opeke prati tradicionalnu slavonsku arhitekturu.Druga varijanta je modernija,

Read More