Na predmetnoj građevnoj čestici predviđa se građenje mrtvačnice. Mrtvačnica je prizemna građevina sastoji se od prostorije za odar, prostorije za svećenika, ostave, čajne kuhinje i sanitarnog čvora (m+ž) sa pretprostorom. Na ulazu u mrtvačnicu je natkriveni prostor koji se koristi za iznošenje odra.
Ulaz u mrtvačnicu je sa sjeverozapadne strane, ulazna rampa vel. 6*4,5metra u nagibu 1:20.
Gabariti građevine su 9,50*6,9+0,6*5,10+5,1*2,6 metra .

Naziv projekta: MRTVAČNICA SREMSKE LAZE
Broj projekta: 16/2009
Program: javna
Status: Izgrađen, projekt
Projekt: 2009.
Lokacija: SREMSKE LAZE, k.č.br.568, ko. Sremske Laze
Obuhvat:
Bruto površina: 82,00m2
Tlocrtna površina: 82,00m2
Klijent: OPĆINA STARI JANKOVCI
Autor: CONCEPT d.o.o.
Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a.,
Vizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a.,
Projekt konstrukcije: TORZOd.o.o., LOVAS, Marko Vidić, d.i.g.
Projekt strojarskih instalacija: KATUNI d.o.o., Tihomir Bainac, d.i.s.
Projekt elektroinstalacija: LEŠIĆ PROJEKT, Ivan Lešić, d.i.e.
Projekt vodovoda i odvodnje: KATUNI d.o.o., Tihomir Bainac, d.i.s.

OSIGURAVAMO KONTINUITET I KVALITETU U SVIM FAZAMA PROJEKTA

VAŠE IDEJE PRETVARAMO U STVARNOST!

CONCEPT d.o.o.