Predmet projekta bila je poslovna zgrada, koja bi imala mogućnosti primanja i drugih mogućih namjena. Kroz turizam, sport i rekreaciju aktivirao bi se prostor koji živi cijele godine.
Razrađene su dvije varijante projekta. Jedna tradicionalnija, koja kombinacijom stakla te fasadne opeke prati tradicionalnu slavonsku arhitekturu.
Druga varijanta je modernija, sa fasadnim panelima i staklom koja čini ovaj prostor novim atraktivnim turističkim centrom.

Naziv projekta: Vinarija Đakovo
Program: poslovna, turizam, slobodno vrijeme, trgovina
Status: Projekt
Projekt: 2008. – 2009.
Lokacija: Hrvatska, Đakovo
Tlocrtna površina: 1.326,00m2
Klijent: Enver Moralić
Autor: CONCEPT d.o.o.
Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a., Marjan Pinter, d.i.g.
Vizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a.,
3D: Marjan Pinter, d.i.g.

OSIGURAVAMO KONTINUITET I KVALITETU U SVIM FAZAMA PROJEKTA

VAŠE IDEJE PRETVARAMO U STVARNOST!

CONCEPT d.o.o.