Naziv projekta: REKONSTRUKCIJA UPRAVNE ZGRADE VIBROBETON d.d.
Broj projekta:
Program:
Status:
Projekt: 2006
Lokacija: Vinkovci, A Stepinca , k.o. V.N.Selo
Obuhvat:
Bruto površina:
Tlocrtna površina:
Klijent: Vibrobeton d.d.
Autor:
Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a.,
Vizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a.,
Projekt konstrukcije: TORZO d.o.o., Lovas, Marko Vidić, d.i.g.
Projekt strojarskih instalacija: KATUNI d.o.o., Tihomir Bainac, d.i.s.
Projekt elektroinstalacija: LEŠIĆ PROJEKT, Ivan Lešić, d.i.e.
Projekt vodovoda i odvodnje: KATUNI d.o.o., Tihomir Bainac, d.i.s.

OSIGURAVAMO KONTINUITET I KVALITETU U SVIM FAZAMA PROJEKTA

VAŠE IDEJE PRETVARAMO U STVARNOST!

CONCEPT d.o.o.