Naziv projekta: Stambena zgrada
Broj projekta: 16/2011
Program: stanovanje
Status: Projekt
Projekt: 2011.
Lokacija: Hrvatska, Mulo, k.o. Vrsi
Klijent: Mišić Zvonimir
Autor: CONCEPT d.o.o.
Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a., Marjan Pinter, d.i.g.
Vizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a.,
3D: Marjan Pinter, d.i.g.

OSIGURAVAMO KONTINUITET I KVALITETU U SVIM FAZAMA PROJEKTA

VAŠE IDEJE PRETVARAMO U STVARNOST!

CONCEPT d.o.o.