Projekt je izrađen za prostor općine Nuštar. Sklop je sportsko – rekreacijske namjene, koja se sastoji od zgrade stadiona, tribina, nogometnog igrališta i pomoćnog nogometnog igrališta.

Projekt do današnjeg dana još nije izgrađen. Osnovne karakteristike projekta su integracija velikog programskog zadatka u urbanu strukturu SRC Nuštar sa ciljem da se okoliš što manje narušavaju urbane datosti okoliša i okolne gradnje.

Naziv projekta: Izgradnja športsko rekreacijskog centra ‘Dvorac’
Broj projekta: 20/2011
Program: javno, slobodno vrijeme, sport, urbanizam
Status: Projekt
Projekt: 2011.
Lokacija: Hrvatska, Nuštar, Ulica Vatroslava Lisinskog i Petra Zrinskog
Obuhvat: 25.000m2
Bruto površina: 980,78m2
Tlocrtna površina: 429,00m2
Klijent: Općina Nuštar
Autor: CONCEPT d.o.o.
Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a., Marina Begonja, ing.građ., Marjan Pinter, d.i.g., Zlata Hemperger, ing.arh.
Vizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a.,
Projekt konstrukcije: TORZO, d.o.o., Marko Vidić, d.i.g.
Projekt strojarskih instalacija: EXORDIUM d.o.o., Antun Šarić, d.i.s.
Projekt elektroinstalacija: LEŠIĆ PROJEKT, Ivan Lešić, d.i.e.
Projekt vodovoda i odvodnje: EXORDIUM d.o.o., Antun Šarić, d.i.s.
Projekt zaštite od požara / strategije / sigurnosti: CONCEPT d.o.o., Tihomir Maras, d.i.a.
3D: Marjan Pinter, d.i.g.

OSIGURAVAMO KONTINUITET I KVALITETU U SVIM FAZAMA PROJEKTA

VAŠE IDEJE PRETVARAMO U STVARNOST!

CONCEPT d.o.o.