Sanacija odlagališta obuhvaća prostor drugog dijela građevine kako je to predviđeno izmjenama i dopunama glavnog projekta (studeni 2015.), ukupne površine cca 1,96 ha. U sklopu izvedenih radova na prvom dijelu građevine izgrađene su prve tri plohe za odlaganje otpada sa obodnim nasipima i razdjelnim nasipom između treće i novoplanirane četvrte plohe. Na navedenom razdjelnom nasipu provedeno je sidrenje geosintetika odnosno materijala donjeg brtvenog sloja izgrađenih ploha. Na navedenom razdjelnom nasipu započet će se sa izgradnjom odnosno polaganjem materijala (varenjem preko sidrenog jarka) donjeg brtvenog sloja četvrte plohe.

Na odlagalištu se nastavilo sa sljedećim aktivnostima na izgradnji drugog dijela građevine:
 uredit će se ploha broj ”4” za daljnje sanitarno odlaganje otpada na način da se:
o izgradi preostali dio obodnog nasipa oko plohe broj ”4”
o ugradi donji brtveni sloj (izravnavajući sloj, bentonitni tepih, k=10-9 m/s te HDPE-folija – polietilen velike gustoće i zaštitni geotekstil 1200 g/cm2)
o postavi drenažni sloj za procjedne vode
o izradi sustav za otplinjavanje
o izgradi preostali dio obodnog kanala oko plohe broj ”4”
 nastaviti sa sanitarnim odlaganjem otpada uz slojevito zbijanje
 dnevno prekrivati otpad slojem inertnog materijala ili LDPE-folijom

Naziv projekta: STRUČNI NADZOR –SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA
Broj projekta: 2016
Program: javna
Status: Izgrađen
Projekt: 2016.
Lokacija: Odlagalište otpada Koprivnički Ivanec-Piškornica d.o.o.
Obuhvat: 1,96ha
Bruto površina:
Tlocrtna površina:
Klijent: „PIŠKORNICA-SANACIJSKO ODLAGALIŠTE“ d.o.o.
Autor: CONCEPT d.o.o.
Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a.,

OSIGURAVAMO KONTINUITET I KVALITETU U SVIM FAZAMA PROJEKTA

VAŠE IDEJE PRETVARAMO U STVARNOST!

CONCEPT d.o.o.