Sanacija ratom oštećenog sakralnog objekta grkokatoličke crkve Krista kralja u Vukovaru. Projekt je obuhvaćao snimak postojećeg stanja, projekt sanacije i stručni nadzor nad izvođenjem radova.

Naziv projekta: GRKOKATOLIČKA CRKVA KRISTA KRALJA
Broj projekta:
Program: javna
Status: Izgrađen, projekt
Projekt: 2/2005
Lokacija: Vukovark.č 2291/1 k.o. Vukovar
Obuhvat:
Bruto površina:
Tlocrtna površina:
Klijent: GRKOKATOLIČKA CRKVA KRISTA KRALJA
Autor: CONCEPT d.o.o.
Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a.
Vizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a.,
Projekt konstrukcije: TORZOd.o.o., Lovas, Marko Vidić, d.i.g.
Projekt strojarskih instalacija: KATUNI d.o.o., Tihomir Bainac, d.i.s.
Projekt elektroinstalacija: LEŠIĆ PROJEKT, Ivan Lešić, d.i.e.
Projekt vodovoda i odvodnje: KATUNI d.o.o., Tihomir Bainac, d.i.s.

OSIGURAVAMO KONTINUITET I KVALITETU U SVIM FAZAMA PROJEKTA

VAŠE IDEJE PRETVARAMO U STVARNOST!

CONCEPT d.o.o.