Novoprojektirano stanje je poslovni objekt- (diskont sa pizzerijom) sa mogućnošću ulaska na parcelu sa ulične strane kroz kolni ulaz u dvorišni dio i izgradnja parkirališta za kupce unutar katastarskih čestica i popločuje se betonskim opločnjacima
Parkiralište izvan granica međe je postojeće i u uporabi je..
Visina građevine iznosi prizemlje i kat pravilnog tlocrta.

Predviđena je izvedba tipske armirano-betonske montažne konstrukcije (kao Vibrobeton- Vinkovci) sastavljena od stupova 50 x 50 cm,glavnih a.b. krovnih nosača «I» presjeka, sekundarnih a.b. nosača pokrova.Osni razmak stupova je 10 x 25 m. M arka elemenata je MB – 40.Konstrukciju izvesti prema statičkom računu.Oblaganje pročelja sa Trimo alu-topl.panelima.

Naziv projekta: Poslovna građevina – diskontne trgovine s pizeriom i pripadajučim parkingom
Broj projekta: 8/2006
Program: javna
Status: Izgrađen, projekt
Projekt: 2006.
Lokacija: IVANKOVO; ulica Bošnjaci k.č. 460/3 k.o. Ivankovo
Obuhvat: 6.411,33 m2
Bruto površina: 1.310,64 m2
Tlocrtna površina: 1.495,58 m2
Klijent: BOSO d.o.o. Vinkovci
Autor: CONCEPT d.o.o.
Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a., Marina Begonja, ing.građ.
Vizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a.,
Projekt konstrukcije: Vibrobeton d.o.o. Vinkovci ,Zvjezdana Debeljak d.i.g.
Projekt strojarskih instalacija: KATUNI d.o.o., Tihomir Bainac, d.i.s.
Projekt elektroinstalacija: LEŠIĆ PROJEKT, Ivan Lešić, d.i.e.
Projekt vodovoda i odvodnje: KATUNI d.o.o., Tihomir Bainac, d.i.s.
Projekt zaštite od požara / strategije / sigurnosti:
CONCEPT d.o.o., Tihomir Maras, d.i.a.

OSIGURAVAMO KONTINUITET I KVALITETU U SVIM FAZAMA PROJEKTA

VAŠE IDEJE PRETVARAMO U STVARNOST!

CONCEPT d.o.o.