Naziv projekta: Izgradnja i dogradnja farme
Broj projekta: 7/2005
Program: poslovna
Status: Izgrađen
Projekt: 2005.
Lokacija: Hrvatska, Negoslavci, Maršala Tita 1
Obuhvat: 42.494,00 m2
Bruto površina: 3.360,00 m2
Klijent: PZ Jankovci
Autor: CONCEPT d.o.o.
Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a., Marjan Pinter, d.i.g.
Vizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a.,
Projekt konstrukcije: TORZO, d.o.o., Marko Vidić, d.i.g.
Projekt strojarskih instalacija: KATUNI d.o.o., Tihomir Bainac, d.i.s.
Projekt elektroinstalacija: LEŠIĆ PROJEKT, Ivan Lešić, d.i.e.
Projekt vodovoda i odvodnje: KATUNI d.o.o., Tihomir Bainac, d.i.s.
Projekt zaštite od požara / strategije / sigurnosti: CONCEPT d.o.o., Tihomir Maras, d.i.a.
Koordinate Google Earth: 45.269885758, 19.0021738162

OSIGURAVAMO KONTINUITET I KVALITETU U SVIM FAZAMA PROJEKTA

VAŠE IDEJE PRETVARAMO U STVARNOST!

CONCEPT d.o.o.