Na zahtjev Ministarstva razvitka i obnove RH i uz donatore HDZ Švicarske i Obnova Vukovara 98 –Humanitarna udruga Hrvata J. Ontario; Canada, pristupilo se obnovi prizemnog objekta u Vukovaru 1999 god. koji je pod zaštitom kulture na način da se uklopi u potrebe udruge Hrvatskih branitelja grada Vukovara, na način da se osim prizemlja iskoristi i tavanski prostor za uredske prostorije.
Objekt je u ratu znatno oštećen, tako da je bila potrebna veća konstruktivna sanacija, kao i uređenje plastike i profilacije oko prozora i na ostalom dijelu uličnog pročelja, kao i kompletna stolarija,podovi i instalacije. Korišten je materijal i obrada prostorija i pročelja sukladno uvjetima Konzervatorskog odjela iz Osijeka.

Naziv projekta: Dom branitelja – rekonstrukcija
Program: kultura
Status: Izgrađen
Projekt: 1998.
Lokacija: Vukovar, Huga Klajna 1
Klijent: Grad Vukovar
Autor: CONCEPT d.o.o.
Projektni tim: Tihomir Maras, d.i.a.,
Vizualni identitet građevine: Tihomir Maras, d.i.a.,

OSIGURAVAMO KONTINUITET I KVALITETU U SVIM FAZAMA PROJEKTA

VAŠE IDEJE PRETVARAMO U STVARNOST!

CONCEPT d.o.o.